Tuesday, November 14, 2017

Second Cosmic Velocity


Japanese brand, IFO brings is Second Cosmic Velocity, a 20-minute video featuring Iku Denda, Takashi Yamaguchi, Hiroki Takamura, Kaito Nakata, Kazuhiro Hiroki, Riku Kanemoto, Shunpei Sato, Hitoshi Tateishi, Hiroto Naito, and Kaito Sagawa. Via: VHS Mag.

No comments: