Friday, January 19, 2018

Apple 4


VHS Mag brings us Apple 4, an iPhone romp through the Japanese city of Nagoya. Skaters and filmers are: Kento Yoshioka, Ryo Motohashi, Yudai Hoshino, Yudai Fujigasaki, Rio Morishige, Shintaro Hongo, Takeshi Kageyama, Raido Tajima, Rei Takazawa, Ren Suematsu, Taiga Hasegawa, Shoma Takeda, Leo Mizuno, and Yamato Kosuzu.

No comments: